شبکه هرمی
ببین نیما یه دستش بامدادِ یه دستش مریم، احسانو میزاریم زیر مریم ، وحید هم زیر بامداد، بعد رویا میره زیر شهاب ، مسعود هم بالای رویا است، ایمان و بابک هم زیر رویا هستن، حمید هم بالای شهابِ، سعید و رضا هم زیر ایمان هستن....
...................................................................................................
ابتدای صفحه