شبکه هرمی

ببین نیما یه دستش بامدادِ یه دستش مریم، احسانو میزاریم زیر مریم ، وحید هم زیر بامداد، بعد رویا میره ریز شهاب ، مسعود هم روی رویا است، ایمان و بابک هم زیر رویا هستن، حمید هم روی شهابِ، سعید و رضا هم زیر ایمان هستن....
...................................................................................................
ابتدای صفحه