: من الان دلم یه بلغ گنده و نرم و مهربون می خواد...
: خوب دخترم امشب شب برآورده شدن آرزوهاست ، تو باید این پیغامو برای 198467951265 نفر بفرستی تا آرزوت برآورده بشه....
...................................................................................................
ابتدای صفحه