.....
پ ن :
1- کامنت چرند گذاشتن بدون نام و نشان و ایمیل و آدرس و اینها مثل زدن در خانه مردم در تاریکی و فرار کردن می ماند.
2- قضاوتش را می گذارم به عهده کسانیکه اینجا را می خوانند.
3- اگر سعی میکنم کمی جلوه طنز بدهم به نوشته هایم برای کاستن از تلخی زندگی است که این روزها گریبان همه را گرفته. بهترین مثالش هم ازدواج است انگار از بس که خودش و انگیزه هایش و رسم ورسومش تهوع آور است .
...................................................................................................
ابتدای صفحه