سرما خورده ام مثل اسب ،تک تک عضلاتم درد می کند.. سوپ پختم و همین الان هم یک کاسه اش را پای کامپیوتر داغ داغ خوردم . آب لیمو شیرین هم گرفتم و خوردم. فقط اگر یکی این کیسه آشغال ها را ببرد پایین دیگر هیچ غصه ای باقی نمی ماند.
الان زیبا شیرازی دارد می خواند که
اگه دنیا مال من بود
یک روزش به کام من بود
بین صد تا سرنوشت
یکی نوشتنش با من بود
دلت اینجا پیش من بود
...................................................................................................
ابتدای صفحه