مهندس فلانی از شرکت... عین اسب سیگار میکشد. گوشه و کنایه هم در مورد آدم های بیشعوری که در جمع سیگار می کشند هیچ فایده ای ندارد. دیروز که جلسه داشتیم تا از در آمد مدیرمان گفت خانم فلانی روزه هستند ، ترفند خوبی بود، تمام روز سیگارش را توی بالکن کشید. فقط بدی اش این بود که در طول جلسه همه قهوه خوردند با شیرینی، بعد هم چای با زولبیا بامیه، اما خانم فلانی مثلا روزه بود .

پ ن : این خانم فلانی من هستم .
...................................................................................................
ابتدای صفحه