خانمه ظرف نمونه ادرار را داد دستم و گفت از اولش نریز، یک کم از وسط یک کم از آخر.
دو دقیقه ظرف به دست ایستاده بودم توی دستشویی و فکر میکردم چه طوری میشه یه جیش رو به سه قسمت تقسیم کرد و قسمت اولش رو دور ریخت . از قسمت دوم و سومش هم یک کم برداشت.

پ ن : یکی منو بزور با خودش ببره تئاتر!
...................................................................................................
ابتدای صفحه