بازی
سنگ کاغد قیچی
سنگ کاغذ قیچی
سنگ کاغد قیچی
سنگ کاغذ قیچی
سنگ کاغد قیچی
سنگ کاغذ قیچی
سنگ کاغد قیچی
سنگ کاغذ قیچی

وایییییی بسسسسسه دیگه سرمون رفت...

پ ن : وقتی با کیانا سنگ کاغذ قیچی بازی میکنم، عشقش این است که او قیچی باشد و من کاغذ و او خِرت و خِرت کاغذ را پاره کند. مگر آدم چقدر می تواند کاغذ باشد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه