در فیلم Talk to Herدر صحنه ای مرد از شنیدن آوازی منقلب شده و از جمع کناره میگیرد و گوشه ای آرام به دود سیگارش خیره می شود. زن به دنبالش می آید و از پشت دستهایش را دور بدن مرد حلقه می کند، مرد برمی گردد و زن لبهایش را روی لبهای مرد می گذارد و زمزمه می کند چی کار کنم که اونو فراموش کنی؟ مرد آرام می گوید همین کاری که الان می کنی ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه