دوست دارم کسی بیاید، بغلم کند و بتواند تمام حرفهایم را از چشمهایم بخواند.
حوصله حرف زدن ندارم.
پ ن :خیالم کمی راحت شد. سعی می کنم به دکترها وآزمایشها اعتماد کنم. .
...................................................................................................
ابتدای صفحه