اسم
علیِ آیدا پای تلفنه
علیِ ایرن ماشین خریده
علیِ مریم تصادف کرده
علیِ پریسا سرما خورده
علیِ عمه رفت کانادا
علیِ ما یا علیِ شما ؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه