دیشب مچ خودم را گرفتم. داشتم با مسواک برقی خاموش مسواک می زدم!
...................................................................................................
ابتدای صفحه