یکی از آن فرشته های کوچولوی چاق کارتون های والت دیسنی را آرزو میکنم با چوب جادویی اش.

...................................................................................................
ابتدای صفحه