ساحل برایتون (همان رامسر خودمان)
راستش من عمه ای دارم که دو سال پیش یک سفر به انگلیس داشت و از وقتی برگشته هر لحظه در حال صحبت کردن از آنجا است.
مثلا خیار داری می خوری میگوید وای یک خیار هایی داشت انگلیس ، نیمرو درست می کنی می گوید وای یک تخم مرغ هایی داشت انگلیس، دستشویی میروی می گوید وای یک دستشویی هایی داشت انگلیس. ( اتفاقا میوه هایش خیلی خوش قیافه بودند ولی مزه آب می دادند)
حالا از آنجایی که من برادرزاده همان عمه هستم خواستم بگویم وای یک ساحلی داشت انگلیس.


...................................................................................................
ابتدای صفحه