هزار بار می دانستم چت و تلفن و اس ام اس و نامه و هر کوفت دیگری که آدم صورت طرف مقابل و خنده و اخمش را نمیبیند، ته چشم هایش را نمی تواند جستجو کند و دست هایش را نمی تواند لمس کند به هیچ دردی نمیخورد. نه به درد بحث کردن ، نه عصبانی شدن ، نه شوخی کردن ، نه محبت کردن و نه حتا نشان دادن دلتنگی...
لعنت به من که برای هزار و یکمین بار فراموش کردم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه