یک امسالی می خواستم تولدم را جشن بگیرم. هی نشستم حساب کردم که توی یک خانه 63 متری با وجود میز و مبل و کوفت و اینها چند نفر روی هم که نه ، در کنار هم جا می شوند؟ فرض کردم که اگر میز ناهارخوری را بگذاریم گوشه هال و مبل ها را عقب تر ببریم و تلویزیون را برداریم و صندلی ها را دور بچینیم تا 20 نفری جا بشود، به شرطی که همه هوس نکنند با هم بنشینند چون همه اش برای 15 نفر صندلی هست ، با حساب اینکه سه نفر هم روی پیشخوان آشپزخانه بنشینند می ماند دو نفر که یکی اش خودم هستم و یکی را هم از لیست خط میزنم. می ماند 19 نفر. مشکل جا حل شد.
پنج شنبه ها هم بهترین زمان برای مهمانی است. همه فردایش تعطیل هستند و می توانیم تا دیر وقت بزنیم و برقصیم.
تولدم که اول شهریور بود، مامان و پدرم از 28 مرداد تهران بودند تا دیروز که 12 ام بود. دو پنج شنبه پرید. این هفته مسافرت هستم، تمام هفته بعد دختر خاله ها و مادربزرگم مهمانم هستند، پنج شنبه هفته بعدش عروسی دعوت هستیم. و از هفته بعدش ماه رمضان شروع می شود و ....
سال دیگر تولد سی سالگیم را حتما جشن میگیرم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه