توپ را انداخت تو زمین من و رفت.
...................................................................................................
ابتدای صفحه