جغرافیا
وقتی4 نفر یک ربع سر اینکه مرکز استان چهارمحال بختیاری یاسوج است و مرکز استان کهکیلویه و بویر احمد شهرکرد یا برعکس با هم بحث می کنند ارزش آن همه آموزش جغرافیا در مدرسه خودش را نشان می دهد. حسن ختام بحث هم یکی بود که گفت باباجان چرا بحث می کنین شهر کرد مرکز استان کردستانه از اسمش معلومه هر دو تاش کرد داره...

اين مسنجر چرا آيکن کسي که دلش بلغ می خواد نداره.
...................................................................................................
ابتدای صفحه