اگر به جای یک ، 3 را بگیرم و بعدش 9 خودت گوشی را برمیداری. شاید مثل همیشه با صدایی خواب آلود بگویی شانس منه که شماره ام شبیه شماره مدیرتونه و من هم می خندم و معذرت خواهی می کنم ومثل دفعه های قبل نمی گویم که دلم تنگ شده بود و حواس پرتی بهانه است.
به جای یک سه را میگیرم و بعد 9 . صدایی می گوید دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است.

دلم آرامش می خواد

پ ن : این موقع شب جانا بدجور سخن از زبان ما می گویی

...................................................................................................
ابتدای صفحه