1- هر چی فکر میکنم اسم معلم اول ابتدایی ام یادم نمیاد.
2- خواستین برین درکه شام بخورین یه لباس گرم بپوشین، ما نپوشیدیم یخ زدیم.
3- این مامان باباها که امروز دم مدرسه تو کوچه و خیابون دیدم اصلا بهشون نمی خورد بچه هفت ساله داشته باشن. بیشتر به مادربزرگ پدربزرگ ها شببیه بودن .
4-من دلم بلغ می خواد
5- عجب ترافیک عالی و محشری
6-قبلا بچه ها روز اول مهر گریه می کردن امروز کلی مادر و پدر دیدم با چشم های اشکی و دماغ های گوجه ای.
...................................................................................................
ابتدای صفحه