امروز سی دی های داخل ماشین را نگاه می کردم.
الهه ، پوران ، گلپا ، مرضیه
دمیس روسس ، جیمز بلنت ، دی آلسیو
اسی ، کامران هومن ، اندی .
خداییش خانواده ما در همه زمینه ها همین جوری با هم تفاهم دارن!
...................................................................................................
ابتدای صفحه