مدام فکر می کنم به همه آن جاهایی که دیر رسیدم و قبل از من یکی اشغالش کرد.
مثل قلب او و ذهن تو
...................................................................................................
ابتدای صفحه