امروز ایستاده بودیم توی کریدور و آبدارچی مان داشت می گفت که سقف دستشویی طبقه پایین چکه می کرده و اشکال از توالت فرنگی طبقه ما بوده که نم داده به پایین و دیروز لوله کش آوردیم کف دستشویی را کندند ولی مشکل را پیدا نکردند تا خودم ( یعنی خود آبدارچی مان) حدس زدم باید از زیر توالت فرنگی باشد و آب داخل کاسه دستشویی را خالی کردم و نشتی آب از طبقه پایین قطع شد.
حرفهایمان تمام شد و برگشتیم سر کارمان . چایی که آورد همکارم یکدفعه پرسید راستی آب توی کاسه توالت فرنگی رو با چی خالی کردی؟
خیلی خونسرد گفت با حوله دستشویی !

پ ن :
1- این آبدارچی ما یک لنگ هم دارد که با آن از میز و صندلی و کامپیوتر گرفته تا کف زمین و دستشویی را تمیز می کند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه