نمی دانم من حساس شده ام یا آدم ها زبانشان انقدر نیش دار شده است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه