این یکیو دیگه نمی خواستم ، چهار هفته ام بود وقتی فهمیدم. آمپول زدم، ایروبیک میرم، دولا و راست میشم، بار سنگین بلند می کنم، چسبیده از جاش تکون نمی خوره.
...................................................................................................
ابتدای صفحه