پنهان

پسر خطاب به مادر پیرش : توی خونه می مونی احساس تنهایی نمی کنی؟
مادر: فکر میکنی برم توی حیاط بشینم احساس تنهایی نمی کنم؟ تو توی مترو میشینی احساس تنهایی نمی کنی ؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه