چمدان را نبسته ام هنوز. دور تا دورش پر است از بسته های سوغاتی عمه برای بچه ها. دروغ چرا خودم هیچی نخریدم . پوند 1720 تومن اینجا خرج کردنش دل شیر می خواهد.
راستی این انگلیسی ها هم کم از ...رک های خودمان ندارند. تمام شیرهای آب سرد و گرم شان جدا از هم است. ظاهرا قدیم ها رسم بوده که روشویی را پر از آب می کردند و صورتشان را توی آن میشستند و از آن جایی که خیلی به حفظ سنت هایشان وفادارند هنوز هم شیر آب سرد و گرم دستشویی و ظرفشویی ها همه جا حتی توی خانه های نو ساز هم از هم جداست و چنان چسبیده به روشویی که دست را هم به زور می توان زیرش گرفت.
شنبه صبح ایران ، تهران ، خونه
...................................................................................................
ابتدای صفحه