یک معذرت خواهی از همه دوستان مقیم خارج از ایران به ویژه قاصدک عزیز. منظورم از پست قبلی آن دسته ایرانی هایی بود که این دو روز دیدم. اگر لفظ همه را به کار بردم معذرت می خواهم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه