شوهر دوستم که نقشه ساختمان طراحی می کند بار اولی که خانه ام مهمان بودند خواست برود دستشویی و وقتی درش را دید با تعجب گفت بار اول است که می بیند در دستشویی 60 سانتی متر طراحی شده است. داخل دستشویی هم انقدر کوچک است که به قول یکی آدم باید دو سه بار دنده عوض کند و عقب و جلو برود تا جا بگیرد ( چقدر بی ناموسی شد!!)
خلاصه اینکه اگر کسی یک کمی از استانداردهای اروپایی هیکل بزرگتر باشد باید یک وری داخل دستشویی خانه من بشود و این روزها هم که هوا گرم است به جای سونای خشک می شود ازش استفاده کرد. این بچه ها هم که من هنوز نفهمیده ام چرا درست وقتی پدر و مادرشان مشغول خوردن شام و ناهار هستند پی پی کردنشان میگیرد. حداقل بچه های فامیل ما که ظاهرا وقت مناسب دیگری سراغ ندارند.

پ ن :گرما آدم را فیلسوف می کند!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه