یادم رفت بگویم که اگر کسی از دوستانی که اینجا را می خوانند هست که می خواهد بسته ای به لندن بفرستد یا چیزی مثل دارو یا وسیله مهم دیگه ای را می خواهند از لندن برایش بفرستند به من خبر بدهد.من پنج شنبه صبح می روم و حدود سه هفته بعدش برمی گردم. ایمیلم را مرتب چک می کنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه