سوغاتی
با دست به چند سانتی متر زیر نافش اشاره میکند و می گوید یک شلوار بگی گشاد چهار جیب برام بیار که فاقش کوتاه باشه تا اینجا، بعد به یک وجب پایین تر از بین پایش اشاره می کند و می گوید اما خشتکش آویزون باشه تا اینجا، عین این بچه ها که توی پلاستیکیشون پی پی می کنن.
...................................................................................................
ابتدای صفحه