می گویند آدم از هر چی بدش بیاید سرش می آید. از انتظار بدم می آید که نه ، متنفرم. اگر همان دوشنبه هفته پیش آن مهر لعنتی را توی پاسپورتم زده بود دیگر انتظار رسیدن این چهارشنبه و اینکه آیا مهر را می زند و من اجازه خروج میگیرم یا نه مدام و هر لحظه روی اعصابم نمی رفت. اگر به جای آن کاغذی که رویش نوشته 3 خرداد ساعت 9 تا 10 صبح برای دریافت ویزا مراجعه نمایید تکلیفم را همان موقع مشخص می کرد دیگر موقع خرید کردن هی با خودم فکر نمی کردم که حالا شاید نشد، دیگر از خانمی که بلیط را برایم صادر کرد نمی پرسیدم که اگر کنسل شد چقدر از پولش کم می شود؟ دیگر در جواب هر کسی که می گوید چه خوب که کارت درست شد هی نمی گفتم حالا تا چهارشنبه، حالا ببینیم چی پیش میاد، حالا ....

این روزها جمله دیوانه ای اگر برگردی را به وفور می شنوم. چقدر میهن پرستی!! چقدر علاقه به وطن !!
...................................................................................................
ابتدای صفحه