کینه
سر سفره عقد من ایستاده بودم کنار عروس و دستم را انداخته بودم دور کمرش و او ایستاده بود کنار داماد. بعد عکاس گیر داد که جایمان را با هم عوض کنیم . موقع جا عوض کردن من پاشنه پایم را درست گذاشتم روی پایش. قرمز شد و ناله کرد و عقب عقب رفت و خورد به شمعدان پایه بلند دور سفره و شمعدان سه شاخه برگشت روی ظرف میوه و .....
...................................................................................................
ابتدای صفحه