برنامه امشب سینماهای تهران

صحنه داخلی، صدای جیغ در پس زمینه
سوسک روی اپن آشپزخانه با سرعت می دود و سایه دستی با یک لنگه دمپایی دیده می شود.

صحنه همچنان داخلی ، صدای جیغ همچنان در پس زمینه.
لنگه دمپایی پرت می شود روی سر سوسک نگون بخت .صدای جرنگ شکستن چیزی می آید.یکی داد می زند ، دوربین تکان می خورد و صحنه تاریک می شود.

صحنه باز هم داخلی ( میدونم تکراری شد )صدای غر زدن در پس زمینه ، نور کافی
شخصی جارو به دست خرده شکسته های گلدان و لاشه سوسک را جمع می کند.


پ ن : استفاده از حشره کش تلفات مالی و جانی را به حداقل می رساند ( روابط عمومی شرکت تار و مار).
...................................................................................................
ابتدای صفحه