اول صبحی جلوی در شرکت یقه ام را گرفت که ازش دعای مهر و محبت بخرم. چنان آویزان شده بود که به گمانم اگر500 تومن نمی دادم و آن دو تا کاغذ دعا را نمی گرفتم همانطور چسبیده به من تا داخل شرکت می آمد.
حالا مانده ام برای که این دعا را بخوانم تا مهرم به دلش بیوفتد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه