صبح نگاه کردم به تقویم و دیدم امروز 12 اردیبهشت است ، وقتی مامان گفت دارد خرما آماده می کند و خاله هم ترحلوا پخته یادم آمد که پدربزرگم هر وقت دور هم جمع می شدیم حافظ می خواند.
بعد یادم آمد که 12 سال گذشته و ....


پ ن : این بی حوصلگی چه از بهار باشد چه از کار زیاد چه از نگرانی فردا یا هر کوفت دیگری کم کم دارد حالم را به هم میزند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه