آن موقع ها دلم که می گرفت ....
این روزها دلم که میگیرد....

این آهنگ مامان اگه تو رو من دوباره نبینمت بنیامین خیلی غمگینم می کند .

پ ن :
بلاگ رولینگ هم مرتب روی اعصاب من ویراژ می دهد. یک روز هست یک روز نیست. شیطان می گوید همچین بزنم ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه