ریرا

آی آدم ها
که در ساحل
نشسته
شاد و خندانید
یک نفر
در آب
دارد می سپارد
جان

آی آدم ها ....
...................................................................................................
ابتدای صفحه