از اونجایی که هر سال نگران فرصت هایی هستم که از دستم می روند و کلی نقشه می کشم و برنامه میریزم و آخرش هم هیچ غلطی نمی کنم امسال را گذاشته ام سال بی برنامه گی مطلق، تنها چیزی که می خواهم سلامتی و آرامش برای اطرافیانم است .
دیگر مطمئن هستم تنها چیزی که تغییر می کند فقط عدد سال است، همین
گلدانم دو تا جوانه تازه زده، راستش تنها نگرانی ام در مسافرت خشک شدن گلم بود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه