راستش من با بند6 و 7 این شرایط ضمن عقد مشکل دارم و نمی فهمم چرا باید مثلا حق انتخاب شهر محل سکونت را از مرد به خاطر اینکه ظالمانه است بگیریم و بعد همان حق ظالمانه را بدهیم به زن و بگوییم عدالت این است؟
یا چرا فکر می کنیم هر زنی بعد از ازدواج صلاحیت یا توانایی مالی و روحی نگهداری از فرزندانش را دارد ولی یک مرد به عنوان پدر این صلاحیت را ندارد؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه