برای اولین بار امسال لحظه سال تحویل خونه مادربزرگم بودیم. خیلی خوب بود مخصوصا اون قسمتش که هر کی هر کی شده بود و همه همدیگرو ماچ می کردن!
امسال سال سگه. زن دایی کوچیکم هم اتفاقا متولد سال سگه. دیشب یک تریپ پاچه همه رو گرفت که کسی فراموشش نشه.کاش من متولد سال الاغ بودم و با لگد می رفتم توی شکمش.
...................................................................................................
ابتدای صفحه