ببین عزیزم ما می تونیم دوست های خوبی برای هم بشیم. بشینیم گپ بزنیم، حرف بزنیم، گفتمان کنیم .
وایسا وایسا خواهش می کنم قضیه رو سیاسی نکن!
...................................................................................................
ابتدای صفحه