یعنی چی که تو شکلات دوست نداری؟ پس من چه جوری به قلبت راه پیدا کنم؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه