هیچ کس نمی گفت سر به سرش نزارین، هیچ کس نمی گفت اعصابش به هم ریخته است هیچ کس نمی گفت الان تو سن بدیه ، اون موقع پریود و بلوغ معنا نداشت
...................................................................................................
ابتدای صفحه