از معیایب زندگی مجردی اینکه آدم بدجوری به اینکه هر وقت دلش بخواهد می رود و می آید و هر چه دلش می خواهد می پوشد عادت می کند، انقدر که یک روز صبح به عادت همیشه با همان لباس بیناموسی اش راه می افتد می رود توی آشپزخانه آب بخورد و یک دفعه میبیند پدرش روی مبل نشسته و دیگر رویش نمی شود از آشپزخانه بیرون بیاید!
...................................................................................................
ابتدای صفحه