مامان دمپایی ها را انداخت ته سبد رخت چرک ها.
پدرم گفت اینا منو یاد مامانم میندازن.
...................................................................................................
ابتدای صفحه