دو سه ساعت پیش همکارم آقایی را با یک دسته گل بزرگ آورد سر میز من و آقاهه هم گفت از گل فروشیه فلان آمده و این دسته گل هم مال من است. بعد هرچی پرسیدم کی فرستاده به نام کی فرستاده و مطمئن هستین که برای منه جواب درست حسابی نداد و مرا با دهان باز و هاج و واج و هنگ کرده گذاشت رفت. بعدش من ماندم و یک دسته گل و نیش باز و گوشه و کنایه بقیه . تازه داشتم سامانه آویزان شده را بازسازی می کردم ( معادل فارسی سیستم هنگ کرده را ریست کردن) و در ذهنم دنبال آدمی می گشتم که انقدر با احساس و رومانتیک و… اینها باشد که آقاهه دوباره برگشت و گفت ببخشید اشتباه شده این مال طبقه چهارم شرقیه و دسته گل را برداشت و رفت.

پ ن :
به همکارم گفتم چرا درست حسابی نپرسیدین گل برای کی هست و برش داشتین آوردین پیش من! گفت آخه شما تنها خانم این شرکت هستین برای مَنه سبیل که کسی گل نمیاره!
بعد معلوم شد من هم جزو همون سبیل ها محسوب میشوم!
...................................................................................................
ابتدای صفحه