تا کی می خواهم منتظر بمانم یکی پیدا شود و حماقتهایم را یادم بیندازم ؟
تا کی می خواهم منتظر بمانم یکی پیدا شود و اشتباهاتم را گوشزد کند؟
تا کی می خواهم منتظر بمانم یکی بیاید و بگوید دوستت دارد؟

بعد ازاین دیگر نمیگویم میبرمت بازار، می فروشمت دو زار. بعد از این برای خودم نگهت می دارم. سفت بغلت می کنم و میگذارم یک دل سیر گریه کنی.
...................................................................................................
ابتدای صفحه