دیشب بعد از یک ساعت بالا و پایین پریدن روی پشت بام و کلی کش و قوس رفتن و دزدکی سیگار کشیدن تازه فهمیدیم آن توده سیاه روی پشت بام همسایه که تا آن موقع فکر می کردیم یک گونی است، کارگر خانه نیمه کاره روبروست که برایمان دست تکان می دهد.
پ ن : فکر کنم از دیدن دو تا دختر که روی پشت بام بالا و پایین می پرند خیلی هیجان زده شده بود و می خواست بگوید من هم بازی!
...................................................................................................
ابتدای صفحه