مادربزرگم امروز رفت.
باهاش یک دنیا خاطره هم رفت.
عصرهای جمعه و آش رشته و کوکو سبزی هم رفت.
دلمه برگ و آبغوره و ترشی هم رفت.
مادربزرگم رفت.
دست های مهربون و موهای مشکی نرم و صورت خندونش هم رفت.
...................................................................................................
ابتدای صفحه